Regional Digital Agenda för skolan

Som ett led i arbetet med regeringens nationella digital agenda It i människans tjänst skall varje region arbeta fram en egen digital agenda utifrån sin regions förutsättningar och möjligheter. I Stockholmsregionen är det Länsstyrelsen som har ansvaret för agendan. KSL – Kommunförbundet i Stockholms Län och IT-forum, en sammanslutning av länets kommuner, Stockholms läns landsting och Gotlands kommun, bistår med kompetens inom t ex skolan i e-samhället.

En Regional Digital Agenda för skolan

En Regional Digital Agenda för skolan

Workshop kring en Regional Digital Agenda för skolan – 2014-09-04

Den regionala digitala agendan består av flera områden, t ex skola, e-hälsa, bredband och öppna data. Målet vara att försöka identifiera minst tre stycken insatsområden inom digitaliseringen i skolan där vi ser att vi behöver göra insatser i Stockholmsregionen fram till 2020 samt vilka aktörer som kan behöva samverka för att nå målen.

Resultatet från workshopen kommer att användas som ett underlag för den regionala digitala agendan som skall publiceras senare. Uppdraget att ta fram en digital agenda bygger på den avsiktsförklaring som Landshövdingen Chris Heister tillsammans med Landstingsråd Torbjörn Rosdahl och Erik Langby, ordförande KSL skrev under tillsammans med IT- och energiminister Anna-Karin Hatt 2013.

Jag var inbjuden av IT-forum att agera facilitator för en workshop där representanter för skola och förvaltning skulle bidra med tankar och input kring Stockholmsregionens utmaningar.

Experterna som deltog

De inbjudna experterna var:

Ann Hellenius- Stockholm

Tony McCarrick – Botkyrka

Svante Tolf – Sundbyberg

Martin Claesson – Stockholm

Johan Wahlström – Södertälje

Sara Mörtsell – Wikimedia

Anna Carlsson – Upplands Väsby

Marielle Hellman – Värmdö

Karin Nygårds – Stockholm

Rubrikerna

Deltagarna arbetade fram följande rubriker som prioriterade områden för Stockholmsregionen.

  1. Utnyttja den regionala kompetensen
  2. Stärka regionen som arbetsgivare
  3. Tillgänglighet, infrastruktur och användbarhet

Under rubrikerna finns flera åtgärder och idéer där ett regionalt samarbete skulle kunna lösa, bidra till en förändring eller skapa synergier. Den kreativa övningen för att inventera idéer kallas ”Hexagonalt tänkande”. Som facilitator anser jag att workshopen var lyckad, och nästa steg i processen blev för sakkunnige och expert inom skolfrågor Stefan Pålsson att formulera ett utkast på agenda för Länsstyrelsen, KSL och IT-forum.

 

 

Mer om den digitala agendan

Arbetet med att ta fram regionala digitala agendor pågår för närvarande eller är avslutade i länen. Här är några exempel på regionala agendor t ex Blekinge: http://www.cesamblekinge.se/Regionförbundet i Kalmar Län och Länsstyrelsen Norrbotten. Den nationella digitala agendan för Sverige: IT i människans tjänst, hittar ni här:  http://www.regeringen.se/sb/d/14216/a/177256

 

Share