Variabler och konstanter

Med anledning av flera möten och processer med skolor och utvecklingsgrupper har jag funderat på det här med förståelse för tiden, tekniken och lärandet i denna period av omställning och tillsynes motsägelsefulla behov och prioriteringar t ex klassisk bokläsning och MIK.

Tekniken utvecklas snabbare än vad normer och värderingar gör.

Jag upplever att det här ofta resulterar i en kognitiv krock i skolans värld. Hur gör vi med tiden, rummet och innehållet i skolan när teknik, internet och nya användarmönster stärker det informella lärandet utanför skolan och utmanar formerna för det formella och institutionella lärandet?

Ohio

Denna film om erfarenheterna från Ohios 1-till-1-satsning och deras tydliga fokus på Blended Learning gillade jag, och gav mig en hel del inspiration och näring kring hur andra lyckats i sitt tänk och vad de betonar när de pratar om skolutveckling. Särskilt intressant blir det när undervisning och lärande sker över dygnets alla timmar, och föräldrar och lokalsamhälle lättare kan engageras och inkluderas i olika undervisningsmoment.

 

Vad säger skollagen om individen och lärandet…

Skollagen säger att

Läraren ska 

ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,

stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,

ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,

stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter,

samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och


Läraren skall organisera och genomföra arbetet så att eleven

utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,

upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt,

får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,

successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,

får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och

får möjlighet att arbeta ämnesövergripande.

Men hur är det…

Men läraren dikterar ofta villkoren och formerna för lärandet i skolan. Som lärare beslutar man om lektionsupplägg och examinationsformer för en klass om ca. 30 elever i lärande, där planeringen rullar på alldeles oavsett lärarens och elevernas dagsform. Man har sitt schema med sin naturliga tidsmässiga begränsningar, där ditt ämne återkommer två-tre gånger per vecka och det oavsett om du eller eleverna vill eller behöver jobba mer. Lektionerna som är begränsade till en timme eller två, med en takt för att kunna ta sig igenom materialet och betygsätta eleverna innan sommarlovet börjar. Och slutligen rummet. Alla i raka led, vid sin bänk och läraren längst fram. Självklart kan det variera något från skola till skola, eller från lärare till lärare, men det är alla konstanter för undervisningen och något som eleven måste underkasta sig för få till mötet med läraren – och senare betygsättas i ämnet.

Konstanter:

1. Tid

2. Plats

2. Innehåll (Takt och väg)

Variabler:

1. Lärandet

Det som blir variabeln i denna tankemodell är lärandet som måste underordna sig tid, plats och innehåll. Så även om man behöver läsa mer, diskutera mer, på andra platser eller i andra ställningar än just sittandes, ha fler genomgångar och i en annan form än den som läraren bestämt – så går inte det. Det som blir lidande är lärandet, just för att vi organiserar skolan som vi gör.

– Är schemat främst till för rektorn, läraren eller eleven?

– Är beslutet om inköp av läromedel för att det underlättar för läraren eller för att det är bra för eleven?

– Är tanken med klassrummet att det är en god lärmiljö eller för att det underlättar logistiken av människor i en byggnad?

Kan man tänka annorlunda?

Vad skulle hända om man byter plats på konstanten och variablerna, och låter elevernas lärande vara centralt och den avgörande konstanten, och låter rummet, schemat och stoffet anpassa sig till eleverna? Går det?

Klart det gör, det finns många exempel på det. Den avgörande faktorn är nog förståelse på samtiden, mod och genomförandekraft på såväl förvaltningsnivå som skolledarnivå. Varför lyckas ESSA Academy? Varför lyckades Jaime Escalante? Eller som den rektor som jag pratade med i Österåker, där de har ämnesdagar istället för lektionsblock. Svenska på måndag, tisdag kör de SO. Han beskrev de som ett mycket lyckat upplägg där elever och lärare upplever ett helt annat lugn och fokus i lärandet.

Nedan ser vi ett foto från Markus (@makkeberg) och Lindas (@thompotti) lärmiljö på Katarina Västra. Det jag ville fånga med fotot är inte Minecraft eller iPaden, utan hur innehållet letar sig ut och hur barnen arbetar med sin förståelse och kreativitet med andra material, där konstanten är lärandet och hur pedagogerna anpassar innehåll och miljö kring barnen och deras arbete.

Minecraft - som tänjer begrepp som rum och innehåll

Minecraft – som tänjer begrepp som rum och innehåll

 

Det krävs mod, förståelse och genomförandekraft

[slideshare id=34278508&doc=pf140427variablerochkonstanter-140505013827-phpapp01]

En övning med hexagoner

Övning: Om lärandet blir centralt och innehåll, plats och tid blir underordnade – vad innebär det för skolan?

– Brainstorma i 20 minuter och hitta nya möjligheter och utmaningar med denna prioritering.

– Skriv ned rubriker och stödtext på blanka hexagoner och bygg nya kluster och relationer till de befintliga hexagonerna. 

Det här kan vara en riktigt bra övning för en ledningsgrupp på förvaltningen, rektorsgrupp eller utvecklingsgrupp på skolan att på riktigt diskutera villkoren för lärandet och om det finns saker som vi tar för givet och som bara rullar på utan att vi faktiskt problematiserar och diskuterar fenomen som tid, plats och innehåll i skolan.

Skärgårdsstadsskolan

Processledning med en utvecklingsgrupp

 

Frågor

– Vad krävs för att lyckas med en 1-till-1-satsning?

– Många stannar kvar i en traditionell undervisning eller kanske förordar en helt teknifierad miljö när datorn introduceras i klassrummet – hur tänker ni?

– Vad innebär Blended Learning för lärmiljön? Vad är en bra miljö för lärande? Hur ser den ut om eleven får bestämma? Hur ser den ut om läraren får bestämma? Hur ser den ut om rektorn får bestämma? Hur ser den ut om föräldrarna får bestämma?

– Hur organiserar vi lärandet om lokalsamhället får bestämma?

– Vad innebär Blended Learning för andra verksamheter på skolan t ex fritids och bibliotek, när elevens lärande är bortom tid och rum?

– Hur organiserar man skolan som rektor om vi sätter elevernas lärande främst, oavsett tid, rum och innehåll?

– Hur organiserar man individualiserat lärande med sex kurser med 32 elever i varje kurs?

– Hur blir elevernas privata mobiltelefon ett verktyg för lärande?

– Hur får vi teknik och klassisk läsning att harmonisera i skolan?

– Hur resonerar ni kring Skollagen kap 2.2?

– Hur kan ni hitta stöd och resurser för undervisning i skolan, hos föräldrarna och i lokalsamhället när delar av undervisningen och informationen ligger på nätet?

 

Share